Gwarancja

Ograniczona gwarancja na produkt

Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt obejmuje wszystkie produkty sprzedawane pod marką Telsto.Wszystkie produkty Telsto, w tym części stosowane we wszystkich produktach Telsto, posiadają gwarancję gwarantującą, że będą zgodne z opublikowanymi przez nas specyfikacjami i będą wolne od wad przez okres dwóch lat od daty wystawienia faktury przez Telsto.Wyjątki będą możliwe tylko w przypadku, gdy w instrukcji produktu Telsto, podręczniku użytkownika lub jakimkolwiek innym dokumencie produktu określono inny okres.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy żadnego produktu, którego opakowanie zostało otwarte przed instalacją na miejscu i nie obejmuje żadnego produktu, który został uszkodzony lub okazał się wadliwy: (1) w wyniku nieprawidłowej instalacji, wypadku.siła wyższa, niewłaściwe użycie, nadużycie, zanieczyszczenie, nieodpowiednie środowisko fizyczne lub operacyjne, niewłaściwa lub nieodpowiednia konserwacja lub kalibracja lub inna usterka niepowiązana z Telsto;(2) w wyniku działania wykraczającego poza parametry i warunki użytkowania określone w instrukcjach i arkuszach danych przeznaczonych dla Produktów Telsto;(3) z materiałów niedostarczonych przez Telsto;(4) w wyniku modyfikacji lub serwisu przez kogokolwiek innego niż Telsto lub autoryzowany usługodawca Telsto.

Oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sprzętowe zawarte w dowolnym produkcie Telsto i prawidłowo zainstalowane z dowolnym sprzętem określonym przez Telsto jest objęte dwuletnią gwarancją od daty wystawienia faktury przez Telsto, gwarantującą działanie zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Telsto, chyba że osobna umowa licencyjna stanowi inaczej, i jest z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących produktów stron trzecich określonych poniżej.

Środki zaradcze

Jedynym i wyłącznym obowiązkiem Telsto oraz wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym kupującemu w ramach niniejszej gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu Telsto na rzecz Telsto.Telsto zachowa wyłączną swobodę co do tego, które z tych środków zapewni kupującemu.Serwis gwarancyjny na miejscu nie jest objęty gwarancją i będzie realizowany na koszt kupującego, chyba że Telsto uzyska pisemną zgodę przed rozpoczęciem serwisu gwarancyjnego na miejscu.

Kupujący musi powiadomić Telsto w ciągu 30 dni roboczych od dowiedzenia się o jakimkolwiek wypadku lub incydencie z udziałem produktów Telsto.

Telsto zastrzega sobie prawo do sprawdzenia produktów Telsto na miejscu lub wydania instrukcji dotyczących wysyłki w celu zwrotu produktu.Zgodnie z potwierdzeniem przez Telsto, że wada jest objęta niniejszą gwarancją, naprawiony lub wymieniony produkt będzie objęty pierwotną dwuletnią gwarancją przez pozostałą część okresu, w którym ona obowiązuje.

Wyłączenia

Przed użyciem kupujący ustali przydatność produktu Telsto do zamierzonego celu i przyjmie na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związaną.Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do jakichkolwiek produktów Telsto, które zostały poddane niewłaściwemu użyciu, zaniedbaniu, niewłaściwemu przechowywaniu i obsłudze, instalacji, przypadkowemu uszkodzeniu lub które zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez osoby inne niż Telsto lub osoby upoważnione przez Telsto.Produkty innych firm nie są objęte niniejszą gwarancją.

Produkty niezgodne nie powinny być zwracane do Telsto, chyba że:
(i) Produkt jest nieużywany.
(ii) Produkt jest dostarczany w oryginalnym opakowaniu.
(iii) Do produktu dołączona jest autoryzacja zwrotu materiałów firmy Telsto.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Telsto nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kupującego ani stron trzecich za jakiekolwiek szczególne, karne, wtórne lub pośrednie szkody lub szkody, w tym między innymi za utratę kapitału, użytkowania, produkcji lub zysków, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, nawet w przypadku, gdy Telsto zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej gwarancji, Telsto nie udziela żadnych innych gwarancji ani warunków, wyraźnych ani dorozumianych, w tym żadnych.dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu.Telsto zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków nieujętych w niniejszej gwarancji.